Participation and fees


Participation applications

 1. A completed and signed form in PDF format to the following address: ikm@swns.pl. Form on the website: http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl.

 2. On the basis of the confirmation of application sent to the email address provided in the application, the participants pay the fee for participation in the conference by transfer – with the designation in the title of the transfer: name and surname - IKM.          

 3. The payment constitutes the final confirmation of the participant's notification of participation.

 4. In the case of a written notification to the Organizing Committee of resignation from the conference before September 15, 2021, the costs will be reimbursed minus a handling fee of 10%. Reimbursement does not apply to cancellations after September 15, 2021.

 5. The applicant may change the person being registered, provided that it is in writing, with this information being sent at the latest by 12:00 on October 4, 2021.

 6. The place of accommodation depends on the order of applications and will be made successively, according to the available rooms.

 7. Invoices are sent by post either can be picked up at the hotel reception on conference days.

 8. For applications made after August 31, 2021 the organizer does not guarantee accommodation.

 9. Participation in the conference depends on the order of applications.

 

Cost of participation in the conference

Fees for participation in the conference upon registration by:

June 30, 2021

August 31, 2021

Full payment of the participant [PLN net]

PLN 1600.00

PLN 1800.00

Payment for a doctoral student, student [PLN net]  

PLN 1350.00

PLN 1550.00

The above fee for participation in the conference is the net value and will be increased by the due VAT (23%) and includes:

 1. Accommodation in double rooms with private bathroom + Wi-Fi + parking (single room - additional payment PLN 250.00 + 23% VAT).

 2. Access to the indoor swimming pool supplied with spring water (25m x 12.5m) – swimming cap required, access to the sauna, gym and fitness center as well as walking areas during conference days.

 3. Participation in the conference proceedings (all sessions). conference materials, advertising materials, industry magazines, a notebook and a pen, a gift.

 4. Coffee breaks (coffee, tea, drinks, refreshments) in the intervals between sessions with simultaneous access to the terrace and walking areas.

 5. Occasional Certificate for authors of articles presented at the conference.

 6. A dinner on October 06 and 07, 2021.

 7. A breakfast on October 07 and 08, 2021.

 8. A ceremonial super in ‘Karczma nad Potokiem” accompanied by a regional band – on October 06, 2021.

 9. A ceremonial banquet super accompanied by music and dance band – on October 07, 2021.

 10. A technical trip.

 11. Technical workshops.

 12. The organizer allows the possibility of participating in conference proceedings without staying in a hotel (without accommodation) and then the fee includes the benefits described above in points 3-10, and the conference fee is respectively:
 • PLN 1 000.00 + 23%VAT – payment for the conference without accommodation

 • PLN 850.00 + 23%VAT – payment for the conference without accommodation - PhD students and students

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Szanowni Państwo,

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021r. w Rytrze.

Planowana II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wyrażamy przekonanie że planowane przedsięwzięcie zainteresuje Państwa i będzie inspiracją do pojawienia się ciekawych referatów zawierających wyniki badań oraz propozycje rozwiązań dla omawianej tematyki, jak również inspiracją do licznego udziału w obradach Konferencji.

Nadmieniamy, że w czasie I edycji mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zgłoszeń referatów oraz życzmy dużo zdrowia i spokoju.

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI"  INVITE

To Whom It May Concern,

Already today, we heartily invite you to participate in the Second edition of the International Conference "Critical Infrastructure of Cities", which is planned on October 6-8, 2021 in Rytro.

The planned 2nd Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities" covers very important aspects of the residents’ safety, in particular in terms of access to water, sewage collection, energy supply and other utilities, as well as health and environmental safety. The organizer's intention is that the 2nd edition of the conference should constitute, following the example of the 1st edition, a forum for the exchange of knowledge and experience, enable the presentation of research results and the latest scientific achievements as well as innovative technical and technological solutions in the field of broadly understood issues related to the management, exploitation and safety of critical municipal infrastructure including systems: waterworks, sewerage, energetics, gas, teleinformatics and automation. The conference topics allow for the integration of professional and scientific communities as well as industry practitioners, entities and institutions responsible for security.

We are convinced that the planned project will interest you and will be an inspiration for the appearance of interesting papers containing research results and proposed solutions for the discussed matters, as well as inspiration for numerous participation in the conference.

We would like to mention that during the first edition we had the opportunity to meet with the most outstanding Representatives of the World of Science from Poland and abroad, Representatives of national and local government institutions of Crisis Departments responsible for security, the State Fire Service, Police and the Industry Environment. The response of the scientific and industry community to the subject of the conference confirms its great importance in shaping mutual cooperation between entities responsible for critical infrastructure and the search for new innovative solutions.

Once again, we invite you to submit your papers and wish you much health and peace.