Zgłoszenie uczestnictwa


 

       Zgłoszenia uczestnictwa:

 • wypełniony i podpisany formularz w formacie pdf na adres: ikm@swns.pl Formularz na stronie http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl).
 • na podstawie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wysłanego na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, Uczestnicy wnoszą opłatę za udział w konferencji przelewem – z oznaczeniem w tytule przelewu:
  imię i nazwisko - IKM.       
 • Dokonanie wpłaty stanowi ostateczne potwierdzenie zgłoszenia udziału Uczestnika.
 • W przypadku pisemnego zgłoszenia Komitetowi Organizacyjnemu rezygnacji z udziału konferencji w terminie przed 15 września 2021 r. koszty będą zwracane z pomniejszeniem o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po 15 września 2021 r.
 • Zgłaszający może dokonać zmiany osoby zgłoszonej, pod warunkiem zachowania formy pisemnej, z przesłaniem tej informacji najpóźniej do godz. 1200  w dniu 4.10.2021 r.
 • Miejsce zakwaterowania uzależnione jest od kolejności zgłoszeń i dokonywane będzie sukcesywnie, wg posiadanych wolnych pokoi.
 • Faktury wysyłamy pocztą lub można je odebrać w recepcji hotelu w dniach Konferencji.
 • Dla zgłoszeń dokonanych po dniu 31.08.2021r. Organizator nie gwarantuje miejsc noclegowych.
 • O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koszty uczestnictwa


 

Opłaty za udział w konferencji przy rejestracji do dnia:

30.06.2021r.

31.08.2021r.

Pełna odpłatność uczestnika [PLN netto]

1600,00

1800,00

Odpłatność dla doktoranta, studenta [PLN netto]

1350,00

1550,00

 

Podana powyżej opłata za udział w konferencji jest wartością netto i będzie powiększona o należny podatek VAT (23%) i obejmuje:

 1. zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach z łazienką + Wi-Fi + parking (jednoosobowy pokój – dopłata 250,00 PLN + 23% VAT);
 2. dostęp do krytego basenu zasil. źródlaną wodą  (25m x 12,5m) – wymagany czepek, dostęp do sauny, siłowni i fitness oraz terenów spacerowych w dniach konferencji; 
 3. udział w obradach konferencji (wszystkie sesje), materiały konferencyjne, materiały reklamowe, czasopisma branżowe, notes i długopis, upominek;
 4. przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje, poczęstunek) w przerwach pomiędzy sesjami z równoczesnym dostępem do tarasu i  terenów spacerowych;
 5. okolicznościowy Certyfikat dla autorów artykułów prezentowanych na konferencji;
 6. obiad w dniach: 06.10.2021r. i 07.10.2021r. 
 7. śniadanie w dniach: 07.10.2021r. i 08.10.2021r. 
 8. uroczysta kolacja biesiadna w „Karczmie nad Potokiem” przy akompaniamencie kapeli regionalnej – w dniu 06.10.2021r.;
 9. uroczysta kolacja bankietowa przy akompaniamencie zespołu muzyczno-tanecznego – w dniu 07.10.2021r.;
 10. wycieczka techniczna
 11. warsztaty techniczne.
 12. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa obradach konferencji bez pobytu w hotelu (bez noclegów) i wówczas opłata obejmuje świadczenia opisane powyżej w punktach
  3-10, a opłata konferencyjna wynosi odpowiednio:
 • 1 000,00 PLN + 23%VAT – odpłatność za konferencję bez zakwaterowania
 • 850,00 PLN + 23%VAT – odpłatność za konferencję bez zakwaterowania – doktoranci i studenci

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Szanowni Państwo,

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021r. w Rytrze.

Planowana II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wyrażamy przekonanie że planowane przedsięwzięcie zainteresuje Państwa i będzie inspiracją do pojawienia się ciekawych referatów zawierających wyniki badań oraz propozycje rozwiązań dla omawianej tematyki, jak również inspiracją do licznego udziału w obradach Konferencji.

Nadmieniamy, że w czasie I edycji mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zgłoszeń referatów oraz życzmy dużo zdrowia i spokoju.

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI"  INVITE

To Whom It May Concern,

Already today, we heartily invite you to participate in the Second edition of the International Conference "Critical Infrastructure of Cities", which is planned on October 6-8, 2021 in Rytro.

The planned 2nd Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities" covers very important aspects of the residents’ safety, in particular in terms of access to water, sewage collection, energy supply and other utilities, as well as health and environmental safety. The organizer's intention is that the 2nd edition of the conference should constitute, following the example of the 1st edition, a forum for the exchange of knowledge and experience, enable the presentation of research results and the latest scientific achievements as well as innovative technical and technological solutions in the field of broadly understood issues related to the management, exploitation and safety of critical municipal infrastructure including systems: waterworks, sewerage, energetics, gas, teleinformatics and automation. The conference topics allow for the integration of professional and scientific communities as well as industry practitioners, entities and institutions responsible for security.

We are convinced that the planned project will interest you and will be an inspiration for the appearance of interesting papers containing research results and proposed solutions for the discussed matters, as well as inspiration for numerous participation in the conference.

We would like to mention that during the first edition we had the opportunity to meet with the most outstanding Representatives of the World of Science from Poland and abroad, Representatives of national and local government institutions of Crisis Departments responsible for security, the State Fire Service, Police and the Industry Environment. The response of the scientific and industry community to the subject of the conference confirms its great importance in shaping mutual cooperation between entities responsible for critical infrastructure and the search for new innovative solutions.

Once again, we invite you to submit your papers and wish you much health and peace.