Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST

(dalej jako „Konferencja”)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) informujemy, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830 w imieniu którego działa Dyrektor Spółki (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Sądeckie Wodociągi poprzez adres e-mail: iod@swns.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w konferencji organizowanej przez Administratora, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych, promocyjnych (wykorzystania zdjęć i nagrań z Konferencji).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa tj.:
  1. udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wizerunku – przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celów promocyjnych wskazanych w niniejszym dokumencie, wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza: utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu; podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych powyżej  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.3 celów przetwarzania, w szczególności dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym ze Administratorem w ramach świadczenia usług w celu przygotowania i realizacji Konferencji:
  1. PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR s.k. - Hotel Perła Południa 33-343 Rytro 380 na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. media, internet oraz czasopisma branżowe w postaci kategorii danych: wizerunek, stopień zawodowy/tytuł naukowy, imię i nazwisko, uczelnia/instytucja/firma, tytuł zgłoszonego wystąpienia.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnej organizacji międzynarodowej.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych - art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
 3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO t.j.;
 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli jest to technicznie możliwe) – jeżeli Administrator ma nieprawidłowe dane na Pani/Pan temat lub przetwarza je bezpodstawnie - art. 18 RODO;
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy - art. 21 RODO.
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021r. w Rytrze.

Planowana II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wyrażamy przekonanie że planowane przedsięwzięcie zainteresuje Państwa i będzie inspiracją do pojawienia się ciekawych referatów zawierających wyniki badań oraz propozycje rozwiązań dla omawianej tematyki, jak również inspiracją do licznego udziału w obradach Konferencji.

Nadmieniamy, że w czasie I edycji mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zgłoszeń referatów.

Organizator zwraca uwagę, że ze względu na nieznany na chwilę ogłoszenia tego komunikatu rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2 oraz związaną z tym możliwość wprowadzenia różnorakich ograniczeń i wymogów związanych z uczestnictwem w konferencjach, zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji Konferencji na tryb zdalny (on-line), jak też prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych Konferencji, wiążących się z koniecznością dostosowania do ewentualnych wymogów administracyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników. Organizator zwraca uwagę, że ze względu na brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV2, zmiany, o których mowa powyżej, wprowadzane mogą być kilkukrotnie, w tym również bezpośrednio przed rozpoczęciem Konferencji. 

Finalna forma organizacji wydarzenia uzależniona jest od obowiązujących w tym czasie obostrzeń i limitów, wynikających z sytuacji epidemicznej.

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI"  INVITE

To Whom It May Concern,

We heartily invite you to participate in the Second edition of the International Conference "Critical Infrastructure of Cities", which is planned on October 6-8, 2021 in Rytro.

The planned 2nd Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities" covers very important aspects of the residents’ safety, in particular in terms of access to water, sewage collection, energy supply and other utilities, as well as health and environmental safety. The organizer's intention is that the 2nd edition of the conference should constitute, following the example of the 1st edition, a forum for the exchange of knowledge and experience, enable the presentation of research results and the latest scientific achievements as well as innovative technical and technological solutions in the field of broadly understood issues related to the management, exploitation and safety of critical municipal infrastructure including systems: waterworks, sewerage, energetics, gas, teleinformatics and automation. The conference topics allow for the integration of professional and scientific communities as well as industry practitioners, entities and institutions responsible for security.

We are convinced that the planned project will interest you and will be an inspiration for the appearance of interesting papers containing research results and proposed solutions for the discussed matters, as well as inspiration for numerous participation in the conference.

We would like to mention that during the first edition we had the opportunity to meet with the most outstanding Representatives of the World of Science from Poland and abroad, Representatives of national and local government institutions of Crisis Departments responsible for security, the State Fire Service, Police and the Industry Environment. The response of the scientific and industry community to the subject of the conference confirms its great importance in shaping mutual cooperation between entities responsible for critical infrastructure and the search for new innovative solutions.

Once again, we invite you to submit your papers.

Because of the unknown situation related to the SARS-CoV2 coronavirus pandemic and the related possibility of introducing various restrictions and requirements related to participation in conferences, at the time of publishing this announcement the organizer reserves the right to change the form of the conference to an on-line mode, as well as the right to introduce organizational changes of the conference, related to the need to adapt to any administrative requirements and ensure the safety of participants. The organizer points out that due to the inability to predict the development of the situation related to the SARS-CoV2 coronavirus pandemic, the changes referred above, may be introduced several times, including immediately before the conference.

The final form of organizing the event depends on restrictions and limits applicable at that time, resulting from the epidemic situation.