Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST

(dalej jako „Konferencja”)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830 w imieniu którego działa Dyrektor Spółki (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Sądeckie Wodociągi poprzez adres e-mail: iod@swns.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w konferencji organizowanej przez Administratora, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych, promocyjnych (wykorzystania zdjęć i nagrań z Konferencji).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa tj.:
  1. udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wizerunku – przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celów promocyjnych wskazanych w niniejszym dokumencie, wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza: utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu; podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych powyżej  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.3 celów przetwarzania, w szczególności dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym ze Administratorem w ramach świadczenia usług w celu przygotowania i realizacji Konferencji:
  1. PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR s.k- Hotel Perła Południa;
  2. media, Internet oraz czasopisma branżowe w postaci kategorii danych: wizerunek, tytuł zawodowy/stopień naukowy, imię i nazwisko, uczelnia/instytucja/firma, tytuł zgłoszonego wystąpienia;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnej organizacji międzynarodowej.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych - art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
 3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO tj.;
 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli jest to technicznie możliwe) – jeżeli Administrator ma nieprawidłowe dane na Pani/Pan temat lub przetwarza je bezpodstawnie - art. 18 RODO;
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy - art. 21 RODO.
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Komitet Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która odbyła się w dniach 23-25.10.2023 w Rytrze, składa serdeczne podziękowania Patronom Honorowym i Naukowym Konferencji, Członkom Komitetu Honorowego, Rady Naukowo-Programowej, Srebrnym Partnerom Konferencji, Firmom branżowym oraz wszystkim Uczestnikom. Poczytujemy sobie za zaszczyt Państwa zainteresowanie naszym wydarzeniem.

 

Konferencja obyła się pod Patronatem Naukowym wiodących jednostek naukowych z całego kraju, w szczególności: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Pożarnictwa w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Ponadto wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wiceministra Spraw Zagranicznych, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (zarówno Zarządu Głównego jak i Oddziału Krakowskiego).

Poczytujemy sobie za zaszczyt okazane wsparcie Komitetu Honorowego Konferencji, który tworzyli:

 • JM Dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. ANS - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • JM Nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. APoż - Rektor - Komendant Akademii Pożarniczej w Warszawie
 • JM Prof. Dr hab. inż. Jerzy LIS - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • JM Prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • JM Dr hab. inż. Sylwester TABOR, prof. URK -  Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • JM Prof. Dr hab. inż. Krzysztof ZAREMBA - Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dr. hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, prof. PBŚ - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Mec. Paweł SIKORSKI - Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
 • Nadbryg. Marek KUBIAK - Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Tadeusz FRĄCZEK - Prezes Spółki Sądeckie Wodociągi

 

Dziękujemy Członkom Rady Naukowo-Programowej za nieocenione wsparcie merytoryczne i czuwanie nad poziomem naukowym wygłaszanych wystąpień, w składzie:

 • Dr hab. inż. Tomasz BERGEL, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dr hab. inż. Paweł BOGACZ, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr hab. inż. Józef CIUŁA prof. ANS - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof GASKA - Politechnika Śląska, Sądeckie Wodociągi
 • Prof. Beata GORCZYCA - University of Manitoba (Kanada)
 • Prof. dr hab. inż. Alicja KICIŃSKA - Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie, PAN Kraków
 • Dr hab. inż. Krzysztof MENDROK, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Janusz RAK - Politechnika Rzeszowska
 • Dr inż. Klara RAMM - Politechnika Warszawska, IGWP, EurEau
 • Dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof. PK - Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA - Politechnika Częstochowska.

 

Wyrażamy podziękowania Patronom Medialnym wydarzenia, bez których uczestnicy nie dowiedzieliby się o przedsięwzięciu: „Kierunek wod-kan” i „Wodne sprawy”, oraz kwartalnik „Wodociągi Polskie”.

 

Przykładem poprzednich edycji, w czasie Konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami technicznymi dla sektora komunalnego zarówno w czasie referatów wygłaszanych przez firmy branżowe, jak i odwiedzając przygotowane stanowiska wystawiennicze. W tym miejscu wyrażamy podziękowania srebrnym partnerom Konferencji: Tigret Sp. z o.o., Diehl Metering Sp. z o.o., Unisoft Sp. z o.o., ICsec S.A., Saint-Gobain PAM Polska Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. oraz pozostałym firmom, które wzięły udział w naszym wydarzeniu.

 

W czasie Konferencji spotkaliśmy się w gronie wybitnych Przedstawicieli Świata Nauki reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnikę Krakowską, Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Pożarniczą w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Rzeszowską oraz Politechnikę Poznańską), Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przedsiębiorstw wodociągowych, gazowniczych oraz komunalnych z całej Polski, a także Europejskiego Stowarzyszenia Wodociągów i Kanalizacji z Danii.

 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Podjęta tematyka po raz kolejny pozwoliła na integrację środowisk zawodowych i naukowych zainteresowanych problematyką infrastruktury krytycznej miast. III edycja Konferencji stanowiła kontynuację prezentacji współczesnych problemów technicznych, prawnych i eksploatacyjnych, jednocześnie umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. W czasie VI sesji plenarnych wygłoszonych zostało 30 referatów omawiających następujące zagadnienia:

 • Efektywność zarządzania infrastrukturą krytyczną w dobie zmian prawnych i uwarunkowań kryzysowych - gdzie szukać rozwiązań
 • Eksploatacja infrastruktury komunalnej - problemy oraz nowoczesne metody ich rozwiązywania
 • Cyberbezpieczeństwo oraz sztuczna inteligencja dla branż kluczowych
 • Sytuacja branży komunalnej i nowoczesne narzędzia bilansowania strat wody i energii
 • Oczyszczalnia przyszłości oraz gospodarowanie wodami opadowymi – wyzwania
 • Bezpieczeństwo środowiskowe zasobów - gdzie szukać wody i energii, w kierunku GOZ,

które łączył wspólny cel dotyczący roli i znaczenia funkcjonowania rozproszonej, złożonej infrastruktury krytycznej zabezpieczającej żywotne interesy gospodarki państwa i jego mieszkańców. Szczególne wyrazy uznania składamy Prelegentom za przygotowanie ciekawych wystąpień na najbardziej aktualne problemy branży komunalnej oraz prowadzącym poszczególne sesje plenarne.

 

Ponadto, już po raz kolejny w czasie Konferencji, zorganizowano warsztaty praktyczne dla uczestników:

 • Warsztat 1: Bilansowanie i ograniczanie strat wody na przykładzie pilotażowych rozwiązań w Spółce Sądeckie Wodociągi (zorganizowany wspólnie przez Spółkę Sądeckie Wodociągi  oraz Spółkę z o.o. Unisoft)
 • Warsztat 2: Szybkie wykrywanie i ocena poziomu zagrożenia substancjami chemicznymi w wodzie do spożycia (poprowadzony przez firmę Tigret Sp. z o.o.).

Oba seminaria cieszyły się licznym i czynnym udziałem słuchaczy, za który dziękujemy.

 

 

Podsumowując składamy na Państwa ręce podziękowanie za liczne przybycie, przygotowanie referatów oraz aktywny udział w obradach, a także za wspaniałą atmosferę w czasie merytorycznych dyskusji.  Wyrażamy nadzieję, że nawiązana w czasie Konferencji współpraca zaowocuje jeszcze wytrwalszą pracą na rzecz bezpieczeństwa. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę Konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną, poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą cieszyć się powodzeniem i sukcesem oraz zostaną na stałe wpisane w Państwa kalendarze.

 

 

Z wyrazami szacunku

oraz pozdrowieniami

Organizatorzy