Acknowledgements

The Organizing Committee of the International Conference "Critical Infrastructure of Cities", which was held on October 24-26, 2018 in Rytro, would like to thank the Honorary and Scientific Patrons of the Conference, Members of the Honorary Committee, Scientific and Program Council, Gold Partners of the Conference, industry companies and all participants. We are honored that you are interested in our event.


The subject of the conference allowed for the integration of professional and scientific communities interested in the issues of the critical infrastructure of cities. During the conference, we had the opportunity to meet with the most outstanding Representatives of the World of Science from Poland and abroad, Representatives of national and local government institutions of Crisis Departments responsible for security, the State Fire Service, Police and the Industry Environment.

We would like to thank you for your numerous attendance, preparation of interesting papers and active participation in the deliberations, as well as for the wonderful atmosphere during substantive discussions.

The organization of the conference was a great challenge for us, especially since it was the first time we undertook such a broad undertaking. We believe that the experience gained will help us prepare the next editions of the conference, which we plan in a two-year cycle and to which we sincerely invite you.

We hope that the next editions of the conference will be successful, and above all your numerous participation, and the cooperation established at that time will result in even more persistent work for safety.

The response of the scientific and industry community to the subject of the conference confirms its great importance in shaping mutual cooperation between entities responsible for critical infrastructure and the needs in this area, including the search for new innovative solutions.

                                                                                                                                                                              

With kindest regards

The Organizers

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Szanowni Państwo,

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021r. w Rytrze.

Planowana II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wyrażamy przekonanie że planowane przedsięwzięcie zainteresuje Państwa i będzie inspiracją do pojawienia się ciekawych referatów zawierających wyniki badań oraz propozycje rozwiązań dla omawianej tematyki, jak również inspiracją do licznego udziału w obradach Konferencji.

Nadmieniamy, że w czasie I edycji mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zgłoszeń referatów oraz życzmy dużo zdrowia i spokoju.

 

"SĄDECKIE WODOCIĄGI"  INVITE

To Whom It May Concern,

Already today, we heartily invite you to participate in the Second edition of the International Conference "Critical Infrastructure of Cities", which is planned on October 6-8, 2021 in Rytro.

The planned 2nd Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities" covers very important aspects of the residents’ safety, in particular in terms of access to water, sewage collection, energy supply and other utilities, as well as health and environmental safety. The organizer's intention is that the 2nd edition of the conference should constitute, following the example of the 1st edition, a forum for the exchange of knowledge and experience, enable the presentation of research results and the latest scientific achievements as well as innovative technical and technological solutions in the field of broadly understood issues related to the management, exploitation and safety of critical municipal infrastructure including systems: waterworks, sewerage, energetics, gas, teleinformatics and automation. The conference topics allow for the integration of professional and scientific communities as well as industry practitioners, entities and institutions responsible for security.

We are convinced that the planned project will interest you and will be an inspiration for the appearance of interesting papers containing research results and proposed solutions for the discussed matters, as well as inspiration for numerous participation in the conference.

We would like to mention that during the first edition we had the opportunity to meet with the most outstanding Representatives of the World of Science from Poland and abroad, Representatives of national and local government institutions of Crisis Departments responsible for security, the State Fire Service, Police and the Industry Environment. The response of the scientific and industry community to the subject of the conference confirms its great importance in shaping mutual cooperation between entities responsible for critical infrastructure and the search for new innovative solutions.

Once again, we invite you to submit your papers and wish you much health and peace.